You are here: Homememorandum 2018

memorandum 2018

Aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018,

 

De wereld verandert. De maatschappelijke uitdagingen zijn talrijk, complex en kunnen enkel via samenwerking worden aangepakt. Er ontstaan nieuwe groeisectoren zoals zorg en recreatie, de economie wordt meer en meer circulair, het bezit van producten wordt meer en meer vervangen door het gebruik van diensten, er ontstaan nieuwe kanalen, productieprocessen en businessmodellen, bedrijven beoefenen een combinatie van activiteiten en de stad wordt het kantoor van de toekomst.

Een aantal antwoorden op deze uitdagingen kan de lokale overheid zelf geven als actor, voor andere topics zal zij dienen samen te werken met andere overheden, voor nog andere is het aangewezen dit uit te werken met nog andere stakeholders (regisseur). Soms ook dient zij pleitbezorger te zijn bij andere overheden.

Door de digitalisering speelt het ondernemen zich af in een geglobaliseerde context: we zijn verbonden met mensen aan de andere kant van de wereld, startups zoeken werkkapitaal in Dubai en bepaalde taken worden uitbesteed naar de andere kant van de wereld. Voor internationaal aangestuurde ondernemingen is fysieke verankering vaak een zeer relatief begrip geworden.

Tegelijkertijd zien we dat velen houvast zoeken in het authentieke, nabije, herkenbare, en de mens zoeken achter product of dienst.

Daarom zijn de zelfstandige ondernemers een stabiel baken: zij staan open voor de kansen die de wereld hen biedt, maar blijven geworteld in hun streek; zij zorgen ervoor dat mensen met de fiets kunnen gaan werken en betalen via sponsoring het basketbaltruitje van onze kinderen.

UNIZO is de lokale besturen dankbaar die dit weten te waarderen. Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun eigen loon zorgen, en welvaart & tewerkstelling creëren, versterkt moeten worden.

Het ondernemerschap versterken, willen we samen met u vanuit volgend waardenkader aanpakken: Duurzaamheid, Innovatie, Samenwerking, Klantgedrevenheid, Ondernemend.

Dit houdt in dat de zelfstandige ondernemer gehoord wordt en kan meedenken; dat hij (M/V/X) op een vlotte en efficiënte manier geholpen wordt, zoals bij het zoeken naar een geschikte vestigingsplaats; dat hij bereikbaar is en zich vlot kan verplaatsen; dat hij duurzaam kan ondernemen en dat kan doen in een dynamisch klimaat, zodat hij ook waar krijgt voor zijn geld.

De ondernemer levert graag zijn bijdrage onder de vorm van een lokaal verankerd initiatief, tewerkstelling dicht bij huis, inkomsten voor de lokale financiën en een bijdrage aan het lokale sportieve en sociaal-culturele leven. Daar wordt iedereen beter van.

Samen met het toekomstig lokaal bestuur willen wij als partner werken aan een bedrijvig en dus levendig Erpe-Mere, waar het goed is om te wonen, te recreëren én te ondernemen. Het is met deze motivatie dat wij u onze prioriteiten voor de komende zes jaar voorleggen.

We komen hier graag regelmatig met u op terug.

Alvast veel succes!

Namens de ondernemers van Erpe-Mere,

 

 

Franky Van Hee
Voorzitter UNIZO Erpe-Mere

 

Vijf algemene prioriteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018

 

          Vlotte bereikbaarheid

          Efficiënte samenwerking

          Faire fiscaliteit

          Bedrijvige kernen

          (Adem)ruimte om te ondernemen

 

Waarom?

Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor hun eigen loon zorgen, en welvaart & tewerkstelling creëren, versterkt moeten worden.

Wat is ons vertrekpunt?

Vijf waarden die ons als ondernemers inspireren: duurzaamheid, innovatie & samenwerking, klantgedrevenheid, ondernemend.

Waar houden we rekening mee?

              De lokale overheid heeft invloed op het lokaal ondernemersklimaat via het werken op een aantal randfactoren, beleidsthema’s of, zo men wil, bouwstenen die het ondernemen faciliteren of net bemoeilijken: ruimtelijke ordening                           mobiliteit, uitstraling van de gemeente, milieu, basisveiligheid en welzijn (onderwijs, voorzieningen).

            We houden ook rekening met de randvoorwaarden om een goed lokaal beleid te kunnen voeren: voldoende en deskundige medewerkers, voldoende financiële middelen, de uitwerking van het beleid moet technisch goed in elkaar              zitten, de interne en externe communicatie moet in orde zijn en, bovenal, moet er een lijn (consistentie) zitten in het beleid.

 

 

 

 

DUURZAAMHEID: klimaat | ruimtelijke ordening

 

Duurzaamheid, vertaald als zorg voor de lange termijn en continuïteit, is een belangrijke ondernemerswaarde.

Vanuit een gelijkaardige zorg hebben de meeste lokale besturen het Europees ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en milieu’ onderschreven. Hiermee engageert men zich ook lokaal om de CO2-uitstoot te beperken.

Een andere insteek zijn de lage-emissiezones waarbij, momenteel in Antwerpen maar binnenkort ook in Brussel en Gent, de milieu- en gezondheidshinder door slechte luchtkwaliteit wordt beperkt door een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen.

Meer en meer lokale besturen gaan ook in hun aankoopbeleid duurzaamheid als criterium hanteren.

Hoe kan een lokaal bestuur haar ondernemers ondersteunen in het kader van een duurzaamheidsagenda ?

 

1.      Bedrijvige kernen

Alles begint met een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening. UNIZO is voorstander van bedrijvige kernen. Kernen zijn van oudsher het socio-economische en culturele hart van onze steden en gemeenten. Wonen, werken, winkelen, diensten aanbieden en ontspanning komen er samen. Ondernemingen bepalen mee die levendigheid. Zij dragen bij aan de aantrekkingskracht van een kern en zijn de beste remedie tegen leegstand.

Doordat de detailhandel de laatste jaren enorm is veranderd (de vermindering van het aantal handelszaken, de invloed van e-commerce), kan bedrijvigheid in kernen niet louter door de detailhandel alleen worden waargemaakt. Gelukkig zijn er nieuwe groepen ondernemers en nieuwe opportuniteiten door de technologische en digitale ontwikkelingen, die inspelen op de tendens van een terugkeer naar een meer lokaal georganiseerde productie. Bedrijvigheid in de kern bestaat daarom ook uit zichtbare diensten (zowel privé als overheid), kantoren, co-workingplekken voor freelancers, ondernemers in de creatieve economie en ateliers voor nieuwe ambachtelijke makers.

De te herbestemmen kerkgebouwen zijn hier een te onderzoeken opportuniteit.

Wanneer onze kernen bedrijvig blijven of worden, zijn zij duurzaam. Zij hebben een positieve impact op de sociale cohesie, op de mobiliteit en op het ruimtegebruik.

Een kern wordt niet zomaar bedrijvig. In vele kernen zien we immers een verdringing van de maakbedrijven door woningen. Pas wanneer er een algemeen gedragen programma of visie is, kunnen er stappen gezet worden naar een meer bedrijvige kern.

2.      Winkelkerngebieden & winkelarme gebieden

Kiezen voor bedrijvige kernen is ook kiezen voor winkelkerngebieden en winkelarme gebieden. Dit betekent niet dat er geen plaats is voor perifere detailhandel (baanwinkels), maar wel gelimiteerd. Er is immers een rechtstreeks verband tussen het ongebreideld toelaten van baanwinkels en leegstand in de oorspronkelijke handelskern. UNIZO ziet wel ruimte voor een assortiment dat complementair is aan de kern en per definitie ruimte behoevend (meubelzaken, autodealers), met een zo groot mogelijke koppeling met de kern en geclusterd, zodat infrastructuur en parking zoveel mogelijk gedeeld worden.

3.      Productiebedrijven

Meteen kan hierdoor ook ruimte gevrijwaard of gecreëerd worden voor productiebedrijven die vanwege hun omvang, groei, het milieu of de mobiliteit, niet terecht kunnen in een gemeentekern en ruimte nodig hebben op een apart bedrijventerrein. Ook hier is clustering aan de orde. Men denke hier ook aan maatwerk, zodat zowel bedrijven met veel werknemers als kleinschalige productiebedrijven er terechtkunnen.

Alles begint met een inventarisatie van het aanbod en een behoeften plan voor de toekomst.  Het aansluiten van zgn. lokale bedrijventerreinen op zgn. regionale terreinen, reconversie van verouderde of niet-gebruikte bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinmanagement passen perfect in een duurzaamheidsagenda.

We maken hier gebruik van de gelegenheid om de problematiek van de rechtsonzekerheid van zonevreemde bedrijven in herinnering te brengen. In de regel bestaan deze bedrijven in harmonie met hun omgeving. Het verderzetten van hun activiteit op de bestaande locatie is daarom de meest wenselijke optie. Dit kan via een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) of RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) zonevreemde bedrijven. Wanneer het niet anders kan, kan ook herlokalisatie een optie zijn.

Het is aangewezen om te beginnen met ruimte te voorzien voor lokaal verankerde bedrijven en voor die zonevreemde bedrijven die toch moeten herlokaliseren.

4.      Hergebruik

Er zit ook potentieel in het hergebruik van leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen voor ondernemersactiviteiten die inspelen op de troeven van het platteland, zoals stilte en rust  (verblijfstoerisme, kinderdagverblijf, mindfulness, yoga, therapieën met dieren). Hierdoor wordt het bestaande patrimonium in harmonie met de omgeving gevaloriseerd.

We nemen hier ook de opportuniteit van de te herbestemmen kerken mee.

5.      Klimaatactie

Een lokale overheid kan ondernemers betrekken bij de formulering en uitvoering van lokale acties in het kader van het burgemeestersconvenant klimaat en milieu en praktische ondersteuning en sensibilisering aanbieden via energiescans of het ter beschikking stellen van thermografische luchtfoto’s of scans. Hierdoor worden ondernemers gestimuleerd om te investeren in energiebesparende maatregelen.

De lokale overheid kan ook praktische service bieden door te zorgen voor oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen. Of door tijdelijk de installatie van zonneboilers en warmtepompen te ondersteunen.

6.      Lage-emissiezone

Bij de invoering van een lage-emissiezone is het van belang te leren uit de ervaring van andere steden.

Een goede voorbereiding, een beperking van de administratieve overlast, tijdige en gerichte communicatie en een invoering in fasen verhoogt het draagvlak van de maatregel. Flankerende maatregelen zoals gerichte premies kunnen de overgang vlotter laten verlopen. De invoering van de lage-emissiezone dient te passen in een goed doordacht mobiliteitsbeleid met goed aangeduide en goed bereikbare randparkings die aansluiten op kwalitatief vervolgvervoer (openbaar vervoer, fiets) of, voor het goederenvervoer, eventueel op een stedelijk distributieplatform.

Er is ook de problematiek van bezoekers uit het buitenland: hier is een gecoördineerde aanmeldingsprocedure over de steden heen aan de orde, dit om te vermijden dat een toerist of zakenpartner die enkele steden wil aandoen, zich telkens op een apart lokaal platform moet aanmelden.

7.      Lokaal aankopen

Duurzaamheid kan ook gerealiseerd worden door lokaal aan te kopen (of minstens alle lokale spelers de kans te geven) en korte ketenprojecten zoals restaurants die werken met lokale producten te promoten.

DUURZAAMHEID: mobiliteit

 

Een hoofdstuk apart is mobiliteit.

Dit is voor ondernemers een basisbehoefte én een groeiende zorg. Naargelang het type van ondernemer en naargelang de reden van de verplaatsing vertaalt dit zich anders (bereikbaarheid voor klanten, bereikbaarheid voor leveranciers, eigen mobiliteit).

Door de verspreide bebouwing en, wanneer we ons eenzijdig blijven richten op individueel georganiseerde automobiliteit, rijden we onszelf echter vast. 

Hoe kan een lokale overheid ondernemers steunen om te komen tot een optimale mobiliteit?

 

1.      Mobiliteitsvriendelijke ruimtelijke ordening

Maatwerk, flexibiliteit en omzichtigheid zijn hierbij aan de orde: het permanent autoluw maken van straten kan voor een stedelijke kern een goede zaak zijn. Voor een landelijke kern kan dit echter nefast uitdraaien voor de handelaars, maar zou dit wel tijdelijk kunnen.

2.      Aangepaste infrastructuur

Ook moet de infrastructuur aangepast zijn: algemeen onderhoud, lokale bypasses zowel voor voetgangers, fietsers als voor gemotoriseerd transport, ontsluitingsmogelijkheden via spoor en water. Dit alles ondersteund door een goede bewegwijzering.

Ontsluitingsroutes naar handelskernen en bedrijventerreinen moeten ook geschikt gemaakt en gehouden worden  voor vrachtververkeer. Een heldere bewegwijzering helpt hierbij. Denk ook aan de ‘vrachtwagentoets’: wordt een verkeerssituatie aangepast, kan een vrachtwagen er passeren? Zo ja, dan is er ruim genoeg gedacht. Vrachtwagenchauffeurs zijn u overigens ook dankbaar wanneer faciliteiten zoals douche, toilet en water voorzien worden.

3.      Ruimte voor parkeren

Daarnaast dient er ruimte te zijn voor parkeren: comfortabele fietsstallingen, kort parkeren in de kernen, gelegenheid tot lang parkeren aan de rand, met eventueel aansluitingsvervoer,  en goed gesitueerde laad- en loszones. Voor interventieteams (de loodgieter, de elektricien, de kinesist, de huisarts) kan een interventiekaart om te kunnen parkeren op bewonersplaatsen een grote meerwaarde betekenen. Ook kan men bekijken hoe door een meervoudig gebruik van de ruimte er (meer) parkeergelegenheid kan gecreëerd worden.

4.      Overleg met alle stakeholders

Mobiliteitsstromen zijn nooit enkel lokaal. Daarom is overleg met alle stakeholders (ondernemers in de mobiliteitsraad) en met naburige gemeenten aan de orde. Bestemmingsverkeer naar gemeente B is immers doorgaand verkeer in gemeente A. En dan zijn er nog openbare werken en grote evenementen en het eventueel hanteren van venstertijden. Voor de transportsector zou gebundelde en transparante info over zulke venstertijden een handig instrument zijn bij de ritplanning.

5.      (Dure) last miles

We moeten nadenken over oplossingen voor de (dure) last mile in de logistieke keten in steden. Dit kan via distributiecentra die ook kunnen dienen als stockageruimte voor de lokale handel (e-commerce), alsook via dagranddistributie (leveringen in de vroege ochtend of ’s avonds/’s nachts) met stil transport. Hierbij kunnen ook data en technologische oplossingen hulp bieden.

6.      Grote evenementen en openbare werken

Grote evenementen en openbare werken hebben een grote impact op alle ondernemers. Deze verdienen daarom een goede voorbereiding om de hinder zoveel mogelijk te beperken

 


Duurzaamheid in Erpe-Mere

Wat willen de ondernemers zeker wel ? Wat zeker niet? Wat stellen ze voor?

 

Ruimtelijke Ordening

Inzetten op kernversterkend beleid en de opmaak van een integraal detailhandelsplan, met vooral aandacht voor de nog bestaande concentraties van Mere en Burst.
Om dit mogelijk te maken kunnen de kernwinkelgebieden afgebakend te worden en de winkelarme gebieden gedefinieerd.
De vestiging van makers en ambachten in de bedrijvige kern dient te worden aangemoedigd. Wonen en werken dichter bij elkaar brengen.
Aandacht voor complementariteit van handelszaken in de kern en periferie.
Vraag naar een duidelijke en toekomstgerichte visie inzake ruimtelijke ordening en woonbeleid, rekening houdend met de aantrekking van diverse woonvormen waar het gezin van de toekomst zijn plaats vindt.

Ruimte voor ondernemen

Er is nog steeds vraag naar bijkomende ruimte om te ondernemen.
Vraag naar een inventaris (database) van de bestaande en de beschikbare panden en gronden.

Lokaal aankoopbeleid

UNIZO verwacht dat bij gemeentelijke aankopen en uitvoering van werken in eerste instantie naar de ondernemers van Erpe-Mere wordt gekeken. Een aanbestedingspolitiek op maat van de lokale bedrijven.

 

Mobiliteit

Infrastructuur

Het probleem aan het op-en afrittencomplex van de Oudenaardsesteenweg is alom gekend.
Een mogelijk onderdeel van een oplossing kan een bypass zijn van het industrieterrein tot aan de oprit E40 (richting Oostende) door middel van het opheffen van de parkeerstrook en het voorzien van een afslagstrook op het industrieterrein.

De tewerkstelling en het aantal bedrijven op de KMO-zone Evenbroekveld is de laatste jaren sterk gestegen. Het wegrijden uit de KMO-zone is voor personenwagens en vrachtwagens dikwijls een hele klus. Het is wenselijk de gearceerde strook af te bakenen met paaltjes en zo de afslagstrook te vrijwaren van verkeersovertreders en deze zo exclusief voor te behouden voor verkeer dat de KMO-zone inrijdt. Een invoegstreek richting E40 moet zorgen voor een vlottere instroom van het verkeer dat de KMO-zone verlaat.

Het voorzien van voetpaden in de industriezones is ook een veel gehoorde opmerking.

Parkeren

Heel wat parkeermogelijkheden voor vrachtwagens verdwenen om diverse redenen. Het parkeerbeleid voor vrachtwagens is een problematiek die best bovengemeentelijk wordt aangepakt. Een suggestie voor Erpe-Mere is de uitbreiding van de huidige carpoolparking met parkeerplaatsen en voorzieningen voor vrachtwagens.

Openbaar vervoer

De treinverbinding Aalst-Burst is momenteel enkel een ‘scholierentrein’. Mogelijks een opwaardering naar werknemers. Beter benutting van het bestaande openbaar vervoer.
Koppeling aan andere verkeersmodi, zoals een busdienst naar het industrieterrein en de KMO-zone en fietsvoorzieningen, zoals rent-a-bike.

Steenberg

De ondernemers vragen aandacht voor een betere verkeersafwikkeling aan Steenberg, zeker met de toekomstige ontwikkelingen. Voornamelijk voor fietsers en voetgangers.

Men moet opletten om niet alles te centraliseren op Steenberg. De dorpskernen verliezen hierdoor heel wat activiteit en de Oudenaaardsesteenweg geraakt onnodig extra belast.

Openbare werken, evenementen

Ondernemers hebben begrip voor de uitvoering van openbare werken en ze hebben zelden een probleem met de organisatie van evenementen in de gemeente.

Maar bij het afsluiten van toegangswegen naar o.a. bedrijfsterreinen moet er vroeger en beter gecommuniceerd worden.

 

 

 


INNOVATIE DOOR SAMENWERKING gefaciliteerd door de digitalisering

 

De wereld van vandaag is een geconnecteerde wereld. Mede dankzij de digitalisering is er meer gedeelde informatie beschikbaar en kunnen, om te beginnen, standaardprocessen efficiënter en effectiever afgewikkeld worden.

De klassieke samenwerking tussen burger en beleid verloopt via diverse formeel georganiseerde adviesorganen, zoals de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, binnenkort omgevingsraad), of de Raad Lokale Economie, maar gaandeweg is het scala aan informatie-, inspraak-, samenspraak- en co-creatiemogelijkheden veel ruimer geworden. Ook de te verwachten schaalvergroting van de gemeenten dwingt om de klassieke manieren van werken te herdenken.

Hoe wordt innovatie door samenwerking een troef en biedt ze kansen voor ondernemerschap?

1.      Visie

Door samen een visie te ontwikkelen over waar men de komende 6 jaar naartoe wil, ook specifiek op het domein economie.

2.      Samenspraak

Door na te denken over vormen van informatiedoorstroming, inwinnen van advies, inspraak, samenspraak en co-creatie. Dit kan formeel georganiseerd zijn op een klassiek beleidsdomein (bvb. GECORO/omgevingsraad, sport…) of thematisch, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de herinrichting van het openbaar domein of hinder bij openbare werken.

In beide gevallen is het goed om vooraf goed na te denken over wie de stakeholders zijn, in vele gevallen zijn dat zeker ook de ondernemers. Zo adviseren we om in de GECORO/omgevingsraad vanuit het ondernemerschap minstens de productiebedrijven buiten de kern én de handel/diensten/horeca binnen de kern op te nemen (de zgn. “verenigingen van werkgevers of zelfstandigen”, en “de verenigingen van handelaars”).

Daarnaast pleiten wij ervoor om minstens een keer per jaar in de raden lokale economie de toestand van het economisch apparaat te bespreken. Zo vermijden we dat deze raden zich beperken tot de rol van actiecomité ten voordele van de lokale handel.

Maak ook gebruik van de bereidheid van velen om zich lokaal in te zetten (projectbudget, burgerbudget, hackathon voor de oplossing van complexe problemen, spreek ondernemers ook aan op hun competenties).

3.      Transparantie

We evolueren van een top-down- naar een overlegmodel. Dit werkt enkel wanneer de burger en de ondernemer serieus worden genomen en er transparant wordt gereageerd op de adviezen en inzichten die ingewonnen zijn.

4.      Aanspreekpunt voor ondernemers

Het is aangewezen dat er een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt is voor ondernemers (de schepen en de ambtenaar/dienst economie). Op die manier ontstaan er bestuurlijk en ambtelijk pleitbezorgers voor het lokaal economisch apparaat, door alle beleidsdomeinen heen. Overigens is werken met specifieke aanspreekpunten ook dankbaar voor andere thema’s en bij grote projecten, zoals grote openbare werken (horecacoach, bereikbaarheidsadviseur).

Innovatie en co-creatie worden ook gestimuleerd door kort op de bal te spelen. Een grote wendbaarheid van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat is daarbij een voorwaarde.

5.      Data

Er zijn veel data beschikbaar. Deze kunnen ingezet worden voor opsporing, objectivering en oplossing van problemen.  Overweeg ook het openbaar domein hiervoor aan te passen door Wi-Fi te voorzien.

6.      Internationale verbroederingen

Bekijk bij internationale verbroederingen welke kansen hier kunnen liggen voor beider lokale economieën.

7.      Onthaal

Geen connectie zonder onthaal. Vergeet daarom niet uw nieuwe ondernemers te onthalen.

8.      Fusie van gemeenten

Denk ook na over de gevolgen van een eventuele fusie van gemeenten voor de betrokken ondernemers.

 

 

INNOVATIE DOOR SAMENWERKING in Erpe-Mere

 

Aanspreekpunt

Vandaag is het nog steeds onduidelijk wie het aanspreekpunt is voor ondernemers binnen de gemeentediensten. Algemeen moet ook gesteld worden dat de dienstverlening naar ondernemers beter kan. UNIZO Erpe-Mere vraagt daarom dat er binnen de gemeentelijke dienstverlening een ambtenaar wordt aangesteld voor ondersteuning van de lokale economie en hierbij ook als 1 loket fungeert naar de ondernemers in Erpe-Mere. Een functieomschrijving voor een ambtenaar lokale economie vindt u in bijlage.

Adviesraden

UNIZO Erpe-Mere onderstreept het belang van tijdig overleg tussen het gemeentebestuur en de ondernemers. Een jaarlijks overleg- en brainstormmoment met ondernemers uit diverse sectoren zou een minimaal engagement moeten zijn.
In de bestaande adviesraden GECORO en Minaraad wordt weinig rekening gehouden met de adviezen. De vergadering wordt vaak ad hoc samengeroepen, waardoor een aantal belangrijke dossiers nooit op de tafel komen.

 

Communicatie

Een goede communicatie met ondernemers en burgers is cruciaal.
Er moet dus dringend werk worden gemaakt van het samenstellen van een degelijk databestand en communicatie via nieuwsmails, sociale mediagroepen,… om de doelgroepen optimaal te bereiken.


 

KLANTGEDREVENHEID in een belevings- en betekeniseconomie

 

De economie is sterk aan het veranderen. Connectie, de centrale positie van de klant, het belang van waarden, de opkomst van de deeleconomie (gebruikmaken van een dienst wordt belangrijker dan het hebben van een product), sociaal ondernemerschap, de groeiende waardering voor het persoonlijk verhaal van de mens achter het product, de beleving en de zorg voor de lange termijn zijn daar maar enkele uitingen van.

Hoe kan een lokale overheid hierop inspelen?

 

1.      Ontzorgen

Door regelmatig haar reglementen te herdenken en, via de mogelijkheden die de digitalisering biedt, de administratieve overlast voor ondernemers te beperken. Wat sterk gewaardeerd wordt, is ontzorging van ondernemers door een constructieve houding wanneer een ondernemer op informele wijze raad vraagt bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag. Binnen de administratie kan men bijvoorbeeld ook werken met gemengde teams om complexe dossiers aan te pakken zodat vermeden wordt dat de ondernemer van het kastje naar de muur wordt gezonden.

2.      Bedrijvige kernen

Door te kiezen voor bedrijvige en levendige kernen waar wonen, werken en recreatie zoveel mogelijk gebundeld worden. Dit is meteen ook een bijdrage aan de sociale cohesie in een gemeente of stad, met gunstige effecten op de veiligheid.

Door aandacht te hebben voor evenementen, toerisme en horeca. Een gemeente waar iets te beleven valt, verhoogt haar aantrekkelijkheid voor jongeren en vermijdt een braindrain naar de grotere steden.

Horeca is een belevenis op zich en ondersteunt het toerisme, de recreatie en de beleving van een gemeentelijke kern. Daarom is een horeca-beleidsplan en het aanstellen van een horecacoach om horecaondernemers te begeleiden, een goed idee.

3.      Openbaar domein

Door zorg te dragen voor het openbaar domein, inbegrepen de netheid van zowel de gemeentekernen als de ambachtelijke terreinen (management  van bedrijventerreinen, esthetische bekleding van afsluitingen van werven, innovatieve afvalinzamelingssystemen, duurzaam materiaalgebruik).

4.      Veiligheid

Door een veilige omgeving te creëren en ondernemers hierin te ondersteunen  (preventieadvies, overleg over het zonaal veiligheidsplan, het BINZ Buurtinformatienetwerk Zelfstandigen, blauw op straat bij evenementen en op bedrijventerreinen).

5.      Kinderopvang

Door een sterke regie kinderopvang die voldoende (financiële) ondersteuning voorziet voor sociale ondernemers in de kinderopvang, en starters in het bijzonder. Alsook door samenwerking te activeren tussen lokale bedrijven/KMO’s met de kinderopvang. Verder inzetten op het lokale Huis van het Kind als belangrijke verbindende sector.

6.      Gelijk speelveld

Door rond de deel- en sociale economie een gelijk speelveld te creëren en bij initiatieven zoals gezamenlijke aankopen, repair-cafés en korte keten-initiatieven te bekijken hoe de bestaande lokale economische spelers betrokken kunnen worden.

7.      Ondernemers in moeilijkheden

Door zonder vooroordelen oog te hebben voor de specifieke noden van ondernemers in moeilijkheden (sociaal onderzoek in functie van het tijdelijk recht op leefloon, artikel 60, tijdelijke opvang in noodwoningen, doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten)

KLANTGEDREVENHEID in Erpe-Mere

 

De gemeente doet gewaardeerde inspanningen om grote events naar Erpe-Mere te halen.
Ook het faciliteren van privé-initiatieven is een goede zaak.

UNIZO Erpe-Mere wenst wel dat er meer initiatief vanuit de gemeente komt om de bedrijven op het grondgebied te leren kennen en om nieuwe ondernemers en bedrijven welkom te heten in de gemeente cfr. de omgang met nieuwe inwoners.

Infoborden aan de bedrijventerreinen en aan de toegangswegen kunnen nieuwe bedrijven, vacatures, evenementen… in de kijker zetten.

ONDERNEMEND

 

Een goed draaiende en lokaal verankerde lokale economie biedt tewerkstellingskansen voor inwoners, inkomsten voor de gemeentekas en de levendigheid van dorp of stad. Daarom verdient ook dit aspect de volle aandacht.

Hoe kan de lokale overheid de lokale economische spelers ondersteunen ?

 

1.      Mentaliteit

Door een proactieve, oplossingsgerichte hands-on mentaliteit waarmee men kort op de bal speelt en het doel belangrijker is dan de letter van het reglement.

2.      Fiscaliteit

Door een faire en stabiele fiscaliteit waardoor men waar voor zijn geld krijgt. Voorbeelden van pestbelastingen die het ondernemerschap ontmoedigen zijn belastingen op drijfkracht, verspreiding van reclamedrukwerk, overdreven dossierkosten om vergunningen te krijgen, belastingen op het openblijven na het sluitingsuur, belasting op drankslijterijen, belastingen op zonnepanelen als bedrijfsoppervlakte, taksen voor aanplakborden of het laten betalen voor bestekken in het kader van overheidsopdrachten.

3.      Steun

Door steun en ondersteuning waar het nuttig is.

4.      Verbinding

Door onderwijs en economie met elkaar te verbinden via demonstratie-evenementen of het ondersteunen van bedrijfsbezoeken.

5.      Antwoordtermijn

Door goede regelingen, zoals een helder traject voor de behandeling van vragen. Zo stelt UNIZO voor om voor eenvoudige vragen een antwoordtermijn van 3 werkdagen als maximum te nemen. Bij openbare aanbestedingen is het aangewezen snel te informeren zodat men de opdracht kan inplannen of zich op andere opportuniteiten kan focussen.

6.      Containerpark

Door toegang tot het containerpark te bieden voor afval dat vergelijkbaar is met particulier afval.

7.      Aankooppolitiek

Door een aankooppolitiek die stabiel is in de tijd, en ook lokale spelers aan bod laat komen (liever een fotograaf dan een fotohokje).

De nieuwe wet overheidsopdrachten biedt kansen om de administratieve rompslomp te verminderen.

Overheden kunnen overigens ook een rol opnemen in de strijd tegen sociale dumping. Men moet wel redelijk blijven bij het opleggen van sociale clausules. Die moeten haalbaar blijven voor kleinschalige ondernemingen. Beter is positieve actie zoals Talentenwerf in de bouwsector waarbij men samen erin slaagt werkzoekenden op te leiden tot valabele arbeidskrachten in de bouw.

Een ONDERNEMEND Erpe-Mere

 

Erpe-Mere is momenteel zeer fiscaalvriendelijk t.o.v. de ondernemer.
UNIZO vraagt dit ook in de komende legislatuur te behouden.

Zoals eerder al aangegeven verwacht UNIZO Erpe-Mere dat de gemeente de lokale ondernemers betrekt in de aankooppolitiek.

Ter bestrijding van de leegstand stellen de ondernemers voor om fiscale aanmoedigingen te voorzien in de vorm van subsidies voor o.a. gevelrenovatie.

En wat we hier nog aan willen toevoegen …

 

Het ontbreken van een lokaal werkgelegenheidsbeleid in Erpe-Mere wordt betreurd.

Op de voornoemde infoborden aan bedrijventerreinen kan ook verwezen worden naar vacatureaantallen.Samengevat: de VERWACHTINGEN van de ondernemers van Erpe-Mere

 

3 speerpunten van het memorandum:

1.       Dringend nood aan een uniek aanspreekpunt voor ondernemers.

2.       Problematiek mobiliteit Oudenaardsesteenweg

3.       Opstellen en onderhouden van een inventaris/database van:

-          ondernemers/bedrijven

-          de in gebruik zijnde panden

-          beschikbare panden en gronden

 


 

Ten geleide

 

De lokale overheid drukt een belangrijke stempel op het ondernemersklimaat.

 

Alles begint met een efficiënte samenwerking. Zowel met de ondernemers individueel als met de ondernemers als groep.

Dit naast zaken zoals een vlotte bereikbaarheid, ruimte om te ondernemen, een faire fiscaliteit, en werken aan bedrijvige kernen.

 

Het economisch beleid op gemeentelijk niveau is geen strikt afgeleide bevoegdheid met bijbehorende middelen en reglementering zoals bij vele andere beleidsdomeinen.

De sterkte van het economisch beleid zit hem net in de synergie met andere beleidsdomeinen zoals het milieubeleid, de ruimtelijke ordening, het financieel beleid, de mobiliteit edm.

 

Door deze veelheid dreigt versnippering. Dus is het aangewezen een ankerpunt te voorzien. De ondernemers pleiten daarom voor een specifiek aanspreekpunt waar ze met hun vragen, zorgen en suggesties terecht kunnen, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

 

Bestuurlijk worden alle economische bevoegdheden best gebundeld bij 1 schepen lokale economie. Op zijn/haar beurt,  dient deze ondersteund te worden door een performante dienst – minimaal ambtenaar – lokale economie.

 

DIENST/AMBTENAAR LOKALE ECONOMIE

Algemene Opdracht

 

ü  Een gemeentelijke economisch beleid inspireren en uitvoeren

ü  Het uitbouwen van een netwerk met overheidsdiensten, instellingen en

ondernemersorganisaties voor de economische ontwikkeling van de

gemeente met als doel met deze actoren initiatieven te ontwikkelen die

de economische ontwikkeling en tewerkstelling kunnen bevorderen.

ü  De gemeente als aantrekkelijk vestigingsplaats voor ondernemers

ontwikkelen en promoten

ü  Een sterk aanspreekpunt uitbouwen voor alle ondernemers van de

gemeente.


 

Praktische Taken van de ambtenaar/dienst Lokale Economie

ü beleidsmatig:

o   Verzamelen van relevante sociaal-economische gegevens over de gemeente

o   Opmaken van een beleidsplan economie in samenwerking met de ondernemersverenigingen en de schepen Lokale Economie

o   Voorbereiding van college- en gemeenteraadsbeslissingen i.v.m. de dossiers lokale economie.

ü netwerking en promotie:

o   Promotie van de gemeente als ondernemersvriendelijke gemeente.

o   Het uitbouwen van contacten met economische actoren in de gemeente

o   Onthaal en begeleiding van kandidaat-investeerders.

ü de ondernemers als groep:

o   Organiseren van structureel overleg (minimaal halfjaarlijks) met vertegenwoordigers van ondernemers uit diverse sectoren en deelgemeenten,

o   Organisatie en opvolging van economische initiatieven in samenwerking met de ondernemersorganisaties ten behoeve van bedrijven, KMO en handelaars.

ü individuele dienstverlening:

o   Oprichting, uitbouw en beheren van een aanspreekpunt lokale economie voor ondernemersvragen binnen de gemeentelijke administratie.

o   Proactief inspelen op mogelijke probleemsituaties voor ondernemers

o   Opvolgen, inschatten en ondernemers informeren over lopende procedures en stand van zaken dossiers en indien nodig organiseren van overleg tussen de ondernemers en overheid.

ü communicatie en informatie

o   Zorg dragen voor een optimale interne communicatie- en

o   informatievoorziening.

o   Verzorgen van duidelijke communicatie naar ondernemers over economische relevante beslissingen of acties

o   Het informeren van (kandidaat-) ondernemers over gemeentelijke dienstverlening en doorverwijzing naar ondernemersorganisaties voor concrete begeleiding en advies

o   Het ontsluiten van relevante ondernemersinformatie op de gemeentelijke website.


Profielschets van een mogelijke kandidaat:

ü kennis:

o   Een goede basiskennis over relevante wet- en regelgeving (o.a. gemeentedecreet, handelsrecht, wet betreffende de handelsvestigingen, wet op de handelspraktijken, decreet ruimtelijke ordening, milieu, wetgeving overheidsopdrachten, …

o   Kennis van communicatieprincipes en –technieken

o   Voldoende voeling met de ondernemerswereld

ü vaardigheden:

o   Coördinatievermogen, analytisch vermogen

o   Communicatieve vaardigheden (luistervaardigheid, verbaal, redactioneel, telefonisch, …)

o   Relationele vaardigheden (samenwerkingsverbanden kunnen opbouwen en onderhouden), diplomatie, overtuigingskracht

o   Analytisch vermogen

o   Beheersen van vergadertechnieken

ü attitudes:

o   Klantvriendelijkheid

o   Zelfstandig kunnen werken

o   Zelf initiatief nemen

o   Feeling & affiniteit met de sector van de ondernemers en ruim begrip voor hun specifieke situatie

o   Mensgerichtheid (goed kunnen omgaan met extern publiek en interne diensten)

o   Het algemeen belang als norm hanteren

 

 

 

Te voorziene omkadering door de lokale overheid

 

ü  Gezien het ruime pakket aan opdrachten, is een halftijdse invulling een absoluut minimum

ü  Aangezien het pakket economie raakpunten heeft met de meeste andere bevoegdheden, is het ook aangewezen dat er ook binnen de administratie heldere afspraken worden gemaakt.


Inspiratie: VVSG-profielschets

 

De VVSG heeft in 2016 een uitgebreide profielschets gemaakt van wat een dienst economie kan inhouden  met daarin beschreven de plaats binnen de gemeentelijke administratie:

Zie http://www.vvsg.be/economie/Documents/01_LeidraadDienstEconomiev2016_0601.pdf

 

Wij citeren 2 elementen uit deze brochure:

 

Bijlage 4: Takenpakket ambtenaar economie

Hieronder een handreiking voor de invulling van het takenpakket van de ambtenaar economie.

AANSPREEKPUNT

Informatieverstrekking. Verstrekken van informatie aan ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening en

regelgeving.

Doorverwijzing van meer gespecialiseerde vragen naar de bevoegde diensten of instanties (Vlaamse Overheid,

ondernemingsloketten, POM, intercommunale…);

Afhandelen van eerste lijnsdienstverlening en ‘economische’ vergunningen (in hoofdzaak handel en horeca): sociaaleconomische

vergunning, drankvergunning, vergunning nachtwinkels…;

Doorverwijzen en opvolgen van ondernemersvragen ten aanzien van de gemeentelijke diensten, in het bijzonder de

vergunningsaanvragen bij de diensten milieu en ruimtelijke ordening;

Dossiercoördinatie in het geval verschillende gemeentelijke diensten betrokken zijn bij een aanvraag, een dossier of

een project van ondernemers;ORMATIE EN INSPRAAK

Organiseren, ondersteunen en opvolgen van periodieke overlegmomenten tussen de gemeente en de ondernemers;

Organiseren, ondersteunen en opvolgen van (bedrijfseconomische) manifestaties waaronder bv. bedrijfsbezoeken of

handelaarsevenementen;

Onderhouden van contacten met ondernemersverenigingen om een goede informatiedoorstroming te verzekeren en

bij te dragen tot een goed imago van de gemeente.

• zowel lokale handelaars- en ondernemersverenigingen;

• als contacten met regionale vertegenwoordigers van UNIZO, VOKA, RESOC, etc...

Vertegenwoordiging van de gemeente in ondernemersnetwerken en participatie aan externe bijeenkomsten;

Bijhouden en actualiseren van een adressendatabank van ondernemers in de gemeente.

(In coproductie met de dienst communicatie) Regelmatige communicatie naar de ondernemers in de gemeente:

• zowel via de reguliere gemeentelijke kanalen (website, Informatieblad);

• als via bv. e-zine.ELEID EN PROJECTEN

Opvolgen en begeleiden van gemeentelijke projecten in de sfeer van economie en ondernemen;

Ondersteunen van het gemeentelijk economisch beleid van de gemeente in zijn geheel.

 

Bijlage 5: Afsprakennota dienst economie

Bron: Gemeente Merchtem

In deze nota worden enkele uitgangspunten en afspraken beschreven voor de samenwerking tussen de ambtenaar economie

en de andere gemeentelijke diensten en medewerkers met als doelstelling een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening voor

ondernemers op te zetten.

De opdracht van de ambtenaar economie bestaat uit:

Het op een proactieve wijze verstrekken van informatie aan ondernemers over alle gemeentelijke taken en opdrachten die voor

de ondernemer relevant kunnen zijn, bv. op de gemeentelijke website of een nieuwsbrief voor ondernemers;

Het beantwoorden van vragen van ondernemers;

Het verlenen van eerstelijnsinformatie aan de ondernemers;

Het op een snelle en efficiënte wijze doorverwijzen van de ondernemers naar de verantwoordelijke dienst of medewerker in de

gemeente;

De opvolging van ondernemersvragen

De ambtenaar economie zal hiervoor ondersteund worden door de verschillende gemeentelijke diensten en medewerkers (de

specifieke diensten zijn bepaald door de verantwoordelijkheden op de producten- en dienstenlijst). De ambtenaar economie werkt

samen met de deze diensten aan een geïntegreerde dienstverlening voor ondernemers.

De producten- en dienstenlijst zal desgevallend nog verder opgelijst / aangepast worden om zo een beeld te krijgen van alle

economie-gerelateerde onderwerpen in de diverse diensten.

Er moet dan bepaald worden welke producten verder uitbesteed blijven aan de diverse andere diensten en welke producten door de

ambtenaar economie zelf worden beheerd.

De ondersteuning en samenwerking bestaat uit:

het tijdig verstrekken van alle relevante informatie voor de ondernemers vanuit de verschillende diensten en medewerkers

aan de ambtenaar economie. Dit kan onder meer gaan om wijzigingen in regelgeving, beslissingen van het CBS en

gemeenteraad, bv. over ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit/wegenwerken, nuttige info voor ondernemers, activiteiten…;

de ambtenaar economie wordt op de hoogte gebracht van de meest relevante en belangrijke contacten van de afzonderlijke

diensten en medewerkers met de ondernemers. Bv. in het kader van vergunningsaanvragen en beslissingen hieromtrent. De

relevantie wordt ingeschat door de afzonderlijke medewerkers en diensten. Omgekeerd brengt ook de ambtenaar economie de

diensten en medewerkers op de hoogte over de contacten met ondernemers.

Er wordt een methodiek* uitgewerkt om deze informatie op een efficiënte en haalbare wijze uit te wisselen. In elk geval moet

het de ambtenaar economie in staat stellen om op een makkelijke manier zicht te krijgen op de verschillende dossiers van de

ondernemers. Mogelijkheden:

Er kan nagegaan worden of hiervoor reeds bestaande programma’s kunnen gebruikt worden (bv. Schaubroeck). Er moet

vermeden worden dat onnodig nieuwe tools of toepassingen ingezet worden. Desgevallend zal de ambtenaar economie

een (interne) opleiding krijgen om deze programma’s te kunnen gebruiken.

De informatie door de verschillende diensten moet op een uniforme manier worden doorgegeven zonder dat dit

administratief extra balast geeft aan deze diensten.

Er wordt een geijkt formulier opgemaakt waardoor de informatie door de diverse diensten (digitaal) op een uniforme wijze

wordt vergemaakt aan de ambtenaar LE.

Er wordt intern overleg gepleegd (zie hieronder)

Op regelmatige tijdstippen wordt intern overleg gepleegd tussen de medewerkers grondgebiedzaken en de ambtenaar

economie. Het moment waarop dit regelmatig overleg plaatsvindt, wordt vooraf afgesproken.

Er wordt bij alle medewerkers geïnformeerd naar relevante info voor ondernemers en specifieke dossiers van ondernemers

worden besproken.

Intern overleg is heel interessant als het op een efficiënte wijze gebeurt. De ambtenaar LE zal waken over de relevantie ervan en

vermijden dat het overleg ontaardt in een praatbarak. Indien bijvoorbeeld blijkt dat er op het afgesproken tijdstip geen relevante

dossiers zijn of geen informatieuitwisseling nodig blijkt, zal het overleg niet doorgaan.

De ambtenaar economie zal de vragen van ondernemers die behoren tot de verantwoordelijkheid van de andere diensten en

medewerkers niet ten gronde beantwoorden. De ambtenaar economie verstrekt enkel basisinformatie, beantwoordt geen

individuele vragen. De ambtenaar zal de ondernemers op een efficiënte wijze naar de verantwoordelijke dienst doorverwijzen

en de vraag zo nodig opvolgen.

Nieuwsbrief: dubbele win-situtatie. Er wordt een (digitale) nieuwsbrief verspreid. Dit kan, maar moet niet, op regelmatige basis

verdeeld worden. Een nieuwsbrief kan voor een dubbele win situatie zorgen:

externe win: de ondernemers worden er door geïnformeerd

interne win: de ambtenaar economie krijgt de interne dienstoverschrijdende info hiervoor door

De ambtenaar LE zorgt in samenspraak met de schepen LE voor de lay-out van de nieuwsbrief.